Các trò chơi có yêu cầu chỉ có hai tế bào thần kinh: một mục tiêu cho người khác để kéo kích hoạt. Di chuyển xuống quân đội toàn bộ kẻ thù với các thiết bị vẫn còn tàn phá nhiều hơn!