தூண்டுகின்றன இழுக்க வேறு ஒரு இலக்கு: இரண்டு நியூரான்கள் தேவைப்படும் விளையாட்டு. இன்னும் பேரழிவு உபகரணங்கள் எதிரியாக முழு இராணுவங்கள் உருட்டு!