تنظیم هواپیما راستین

بازی بزرگ از هواپیما می تواند به نظر می رسد کمی دافعه در ابتدا به دلیل تعدادی از اطلاعات بمباران آنها حتی قبل از شروع است که واقعا ارزش.

گرافیک فوق العاده، انیمیشن صاف و احتمال از بازی های بزرگ هستند.

آموزش به شما را قبل از اولین پرواز خود را راهنمایی می کنند.

همه بازی ها
تنظیم-هواپیما-راستین
80% عاشق این بازی