بازی که نیاز به تنها دو نورون را بررسی: هدف های دیگر به جلو ماشه. پایین ارتش تمام دشمنان با تجهیزات هنوز ویران کننده تر!