شوت اونا فریم در ثانیه با رمبو

مجسم رمبو و ساقه مزدوران که می خواهند پوست شما است. نزدیک تر هستند، بیشتر آنها صدمه دیده است. هدف با ماوس را روشن کنید و رمبو 90 درجه سمت چپ / راست، بنابراین به عنوان نمی توان در پشت بود.

همه بازی ها
شوت-اونا-فریم-در-ثانیه-با-رمبو
50% عاشق این بازی