Beat'em تا بازی (صحرا کمین)

نیروی اعزامی از IM را در پیچ و خم یک هرم قرار است به شامل یک گنج گرانبها جرأت است. اما هیچ یک از آنها زنده به عقب آمد. به عنوان یک سرباز، شما باید ناپدید شدن خود را بررسی کند. برای زنده ماندن، تنها در مشت و لگد خود را حساب کند.

کنترل:.

  • حرکت: کلید های arrow.
  • مشت: کلید "Q"، "S".
  • ضربات: کلید "D"، "F".
  • مهندسی حالت: دکمه "G" در زمانی که شما بازیابی چراغ جادو.

همه بازی ها
Beat-em-تا-بازی-صحرا-کمین
83% عاشق این بازی