بازی RPG با سرخپوستان (فیلد فرماندهی 3)

در اواخر قرن نوزدهم، شما به عنوان رهبر یکی از قبایل بومی هند است که توسط آمریکایی ها مورد حمله قرار می بازی. آزادی شما را به مردم خود و برای زنده ماندن مناقشه؟ را انتخاب کنید با کلیک کردن بر روی گزینه های داده شده، این بازی متشکل از متن.

همه بازی ها
بازی-rpg-با-سرخپوستان-فیلد-فرماندهی-3
100% عاشق این بازی