جنگ استراتژی بازی (تهاجم شهر)

حمله به پایگاه دشمن مال شما دفاع است. استفاده از تفاوت ها و نقاط ضعف هر یک از کلاس. استفاده از مهارت های خاص خود را. سطح دشواری و افزایش پیچیدگی پیشرونده است. آیا شما را مدیریت شهرستان به منظور نگه دارید؟

همه بازی ها
جنگ-استراتژی-بازی-تهاجم-شهر
90% عاشق این بازی