ગેમ મોટરસાયકલ rescue (આલ્પાઇન બચવાની)

બીજા વિશ્વયુદ્ધ દરમ્યાન, તમે દુશ્મનો જે તમારા માથા પર બોમ્બ મૂકવા દ્વારા પીછો કરવામાં આવે છે. સજાગ અને આકાશ પાસેથી ઘટી છોકરીઓ સેવ નથી. દુશ્મન શૂટ પરંતુ તમારા પોતાના એરશીપ અન્યથા તે રમત શૂટિંગ પર ટાળવા માટે!

: નિયંત્રિત કરે છે.

  • ખસેડો: માઉસ.
  • ડાબી ક્લિક કરો: પુલ.

બધા રમતો
ગેમ-મોટરસાયકલ-rescue-આલ્પાઇન-બચવાની
50% આ રમત પ્રેમ